Country: Egypt - English

Table Napkin:

Table Napkin: